Olhaberry, Teresita
Monte
Olhaberry, Teresita
Invierno (díptico)
Olhaberry, Teresita
Sombras